Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2019

jobi
17:36
7907 c15a
jobi
17:36
5897 477a
Reposted fromgrobson grobson vianiedonaprawienia niedonaprawienia
jobi
17:36
Reposted fromFlau Flau viaampajewska ampajewska
jobi
17:36
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaampajewska ampajewska
jobi
17:35
1230 f1a6
Reposted frommiststueck miststueck viaOpaaal Opaaal
jobi
17:35
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy vianiedonaprawienia niedonaprawienia
jobi
17:35
jobi
17:35
5757 4087
Reposted fromarwen arwen vianiedonaprawienia niedonaprawienia
jobi
17:35
7554 51b4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
jobi
17:35
9019 f79d 500
jobi
17:35
4510 99b0
jobi
17:35
5570 04bf 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
17:34
2269 d47a 500
Reposted fromdivi divi vianiedonaprawienia niedonaprawienia
jobi
17:34
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen vianiedonaprawienia niedonaprawienia
jobi
17:32
1161 ed0b 500
jobi
17:32
4392 a174
jobi
17:32
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
17:32
jobi
17:32
jobi
17:31
A co z pani traumą z dzieciństwa? Udało się ją zostawić za sobą?

- Nie wiem, czy do końca, ale na pewno myślę o tym, co było, coraz mniej. Koncentruję się na tym, co jest, co będzie. Najważniejsze w pozbywaniu się traumy jest to, żeby chcieć się jej pozbyć. Znam ludzi, nawet bardzo młodych, w których jest jakaś zgoda na niesienie traumy, na pozostanie w niej. To mnie przeraża. W moim ulubionym serialu "Olive Kitteridge" jest taka fantastyczna scena, gdy syn Olive zaczyna przepracowywać z żoną ich wzajemne relacje. A my rozumiemy, że to staje się absurdalne. Trzeba kiedyś zacząć żyć na własny rachunek. Nie można się ciągle cofać i zaglądać w przeszłość. Ja nauczyłam się czerpać pozytywną energię ze wszystkiego, z czego się da. Wystarczy po prostu szerzej otworzyć oczy.
— Małgorzata Hajewska-Krzysztofik w rozmowie z Katarzyną Surmiak-Domańską
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl