Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

jobi
20:51
7911 3abd
jobi
20:36
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
jobi
20:35
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaaleander aleander
20:35
5378 dafd 500
Reposted fromdivi divi via100suns 100suns
jobi
20:35
Reposted fromu-dit u-dit viamiki77 miki77
jobi
20:35
Reposted fromFlau Flau viamiki77 miki77
jobi
20:31
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
jobi
20:31
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialexxie lexxie
jobi
20:31
8227 dd34 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
jobi
20:23
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
jobi
20:23
jobi
20:23
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
jobi
20:23
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
20:23
5346 5956 500

Joy Division

20:20
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

20:18
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
jobi
20:18
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viapurplecarbonate purplecarbonate
jobi
20:18
Reposted fromFlau Flau viapurplecarbonate purplecarbonate
jobi
20:18
7803 c053
jobi
20:18
5202 c98f 500
Reposted fromescapism escapism viapurplecarbonate purplecarbonate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl